Jaka jest podstawa prawna do naliczania VAT od abonamentów i opłat przesyłowych stałych (gaz, światło, telefon) ?

Sygnatura: PP-443/RW85/VAT/2004
Data: 2004-09-10
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Końskich
Publikator: -

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w odpowiedzi na pismo Pani "S" z dnia 14.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 03.08.2004 r.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia, co następuje:

Organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis ust. 2 w/w artykułu stanowi, iż czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Wymienione przez podatnika rodzaje abonamentów i opłat przesyłowych stałych to opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i gaz.

O tym, że są one ściśle związane ze świadczeniem usług mogą świadczyć same ich definicje:
- abonament za gaz - związany jest w szczególności ze świadczeniem usługi w zakresie handlowej obsługi odbiorców, polegającej na odczytywaniu gazomierzy, wystawianiu faktur, obliczeniu i pobieraniu należności za dostarczane paliwo gazowe oraz kontroli układów pomiarowych i dotrzymywaniu warunków umowy i prawidłowości rozliczeń,
- opłata stała za usługę przesyłową wynika z kosztów monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów; pobierana jest za cały okres rozliczeniowy niezależnie od lości pobranego paliwa gazowego,
- opłata abonamentowa za energię elektryczną jest opłatą za wykonane czynności związane z obsługą klienta, tj. odczytywanie wskazań licznika, wystawienie i dostarczanie rachunku, prowadzenie ewidencji wpłat, itp. Opłata ta jest ponoszona przez odbiorcę w jednakowej wysokości niezależnie od ilości pobranej w danym okresie obrachunkowym energii elektrycznej czynnej,
- opłata stała to opłata za usługę przesyłową związaną z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej służącej do przesłania energii elektrycznej od miejsca jej wytwarzania (elektrownia) do miejsca jej odbioru określonego w umowie sprzedaży energii lub umowie o świadczenie usługi przesyłowej zawartej pomiędzy odbiorcą i ZEŁ-T.S.A. Miarą wykorzystania sieci elektroenergetycznej jest wielkość mocy przyłączeniowej (umownej) ustalona w w/w umowie. Dla odbiorców z grupy gospodarstw domowych - grupy taryfowe G11 i G12 - w okresie przejściowym opłata ta ustalana jest w stałej wysokości niezależnie od ilości zamówionych kilowatów mocy,
- abonament za usługi telekomunikacyjne - to miesięczna opłata na rzecz operatora za możliwość korzystania z usług (połączenia, w przypadku telefonii komórkowej - wysyłanie SMS-ów i inne usługi w zależności od sieci).

Ponieważ opłaty stałe za usługi przesyłowe oraz opłaty abonamentowe są ściśle związane z obsługą klienta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.